THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023.

Học sinh – sinh viên (HSSV) xem chi tiết như sau:

Attachments

Gọi cho tôi