BỔ SUNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II (2022-2023)

Phòng Đào tạo thông báo bổ sung lịch thi kết thúc môn học.

Học sinh, sinh viên khóa 13, khóa 14 và khóa 15 vui lòng cập nhật lịch thi theo từng cơ sở.

Học sinh, sinh viên xem chi tiết lịch thi tại đây

Gọi cho tôi