THÔNG BÁO THI LẦN 2 KHÓA 12 VÀ KHÓA 13

I. THÔNG BÁO THI LẦN 2: Xem link

II. LỊCH THI LẦN 2:

A. CƠ SỞ CỦ CHI:

Khóa 12 các bạn xem tại đây: CS1 – LỊCH THI

Khóa 12 văn hóa phổ thông các bạn xem tại đây: CS1 – VHPT

Khóa 13 các bạn xem tại đây: CS1 – LỊCH THI

B. CƠ SỞ GÒ VẤP:

Khóa 12 các bạn xem tại đây: CS2 – LỊCH THI

Khóa 12 văn hóa phổ thông các bạn xem tại đây: CS2 – VHPT

Khóa 13 các bạn xem tại đây: CS2 – LỊCH THI

Attachments

Gọi cho tôi